CERERE DE OFERTA ANALIZA SI STUDIU BUZAU-COM. RAMNICELU

CERERE DE OFERTA ANALIZA SI STUDIU BUZAU-COM. RAMNICELU

10.05.2017

Fundatia SATEAN

Braila, str. Transilvaniei nr. 1, et. 4, camera 21, judetul Braila

Nr. 230/10.05.2017

 

 

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

CERERE DE OFERTA

 

            Subscrisa, Fundatia SATEAN, cu sediul in Braila, str. Transilvaniei nr. 1 – Cladirea GBC, etaj 4, camera21 , judetul Braila, reprezentata legal de dl. Flavio Guidi – PRESEDINTE, intentioneaza sa atribuie prin cumparare directa Servicii de realizare de  studii si de analiza a studiilor privind comunitatea marginalizata din comuna Ramnicelu, judetul Buzau, cod CPV: 79311200-9 – Servicii de realizare de studii, 79311300-0 – Servicii de analiza a studiilor.

 

 

Baza legala:

-          Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016;

-          Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public;

-          Ghidul solicitantului: “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

-          Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

 

 

Specificatii tehnice minimale

 

1.     Obiectul contractului consta in Realizarea de catre prestator a analizei la nivelul comunităţii  marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare pe Axa prioritara 4  -  Incluziunea sociala si combaterea saraciei din POCU 2014-2020 in cadrul proiectului “IMPACT RÎMNICELU - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Rîmnicelu, județul Buzău”.

2. Realizarea acestei analize (specificata la punctul 2.1 din prezentul contract) se va efectua de catre prestator in comuna Ramnicelu Judetul Buzau si va parcurge urmatoarele etape:

A. Colectarea datelor de referință prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor minime pentru identificarea  comunității/ zonei  vizate, in speta,comuna Ramnicelu, judetul Buzau, ca fiind comunitate/zonă marginalizată.

            Colectarea acestor date se va face pe baza unui chestionar care trebuie să conțină informații în măsură să permită calculul indicatorilor cheie din Tabelul 1 (care va fi pus la dipozitia prestatorului de catre beneficiar), la nivelul comunității marginalizate vizate prin proiect,  precum  și  procentul  solicitat  în ceea ce  privește  numărul de  persoane aparținând minorității rome (Anexa A:  Model orientativ de chestionar de cercetare pe teren pentru studiul de validare – care va fi pusa de asemenea la dipozitia prestatorului de catre beneficiar). Statusul ocupațional, nivelul de educație și competențe, condițiile de locuire (de exemplu: numărul de metri pătrați ce revin fiecărei persoane din gospodărie) și accesul la utilități (canalizare, apă, curent electric etc.) sunt condiții obligatorii în acest proces.

            Documentarea trebuie să fie reprezentativă la nivelul populației din zona de intervenție vizată, cu un număr suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza comunității/zonei marginalizate. În cazul comunităților marginalizate  de dimensiuni mici (de exemplu: un bloc ghetou) este recomandată realizarea unei investigări exhaustive  a  acesteia.  Scopul  acestei activități este de a valida încadrarea comunității ca fiind marginalizată și de a furniza date concrete și relevante pentru a fundamenta analiza nevoilor și problemelor populației din comunitatea marginalizată. Colectarea datelor (mai cu seamă în cazul informațiilor privind piața forței de muncă) nu trebuie să se limiteze la zona vizata, fiind indicat să se evalueze și oportunitățile din zonele învecinate.

 

B. CompletareaAnexei B: Fișa sintetică minimală a comunității (care va fi pusa la dispozitia prestatorului de catre beneficiar) – care include o centralizare a elementelor minime  cuantificabile  pe  baza  cărora va fi dezvoltată analiza la nivel de comunitate.

 

C.  Elaborarea analizei, în formatul pus la dispozitia prestatorului de catre beneficiar, care va  conține cel puțin următoarele informații:

-descrierea narativă a comunității marginalizate vizate de proiect prin raportare în mod obligatoriu  la  cele  trei  criterii evidenţiate în Tabelul 1 -Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea comunităților ca fiind marginalizate, respectiv capital uman,ocuparea forţei de muncă, locuire.

 

-identificarea și analiza grupurilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, precum şi a nevoilor locale ale persoanelor care vor constitui grupul țintă vizat [de exemplu: educaţie, ocupare,  servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit,  asistență pentru reglementări acte (dacă este cazul) etc.],  cu evidenţierea condiției femeii și a copilului în zona de intervenție, potențialul de dezvoltare a comunității marginalizate, inclusiv a mediului de afaceri local, profilul de resurse umane și competențe, cererea locală/ proximă de pe piața forței de muncă, identificarea unor soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunității marginalizate, precum şi implementarea planurilor de acțiune pentru soluţionarea problemelor!identificate.

 

-Analiza comunității va avea atașată harta Unitatii Administrativ Teritoriale , cu evidențierea zonei de intervenție vizate prin proiect, precum și imagini relevante pentru această zonă marginalizată.

 

            Datele utilizate în analiză trebuie să fie: date statistice rezultate din cercetări ştiinţifice sau date administrative ale entităţilor relevante (de exemplu:Institutul Național de Statistică/ Direcțiile Județene de Statistică, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcțiile de Sănătate Publică, Serviciile Publice de Asistență Socială, Poliția Locală etc.) și/ sau date obţinute din studiul de referință prin activităţi de cercetare pe teren.

            Realizarea analizei la nivelul zonei de intervenție vizate se va realiza cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, aceasta constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor de intervenție incluse în proiect.

            Pentru realizarea acestei analize, este obligatorie organizarea unor activități de cercetare pe teren la  nivelul  comunității marginalizate. De asemenea, soluțiile propuse pentru incluziunea persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială trebuie să se realizeze prin implicarea actorilor locali (inclusiv a liderilor informali, romi şi ne-romi), respectiv prin implicarea grupului țintă vizat (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială). Implicarea persoanelor din comunitatea marginalizată în activitatea de analiză va putea fi dovedită cu: de exemplu liste de prezență, minutele întâlnirilor, fotografii, agenda întâlnirilor, materialele prezentate etc. Aceste documente vor fi în mod obligatoriu anexate la documentul-analiza preliminară la nivel de comunitate.

Relatiile se pot solicita la telefon/fax 0239 620212, sau pe adresa de e-mail: office@satean.ro.

 Ofertele se primesc pana pe data de 12.05.2017 orele 16:00.

 

FUNDATIA SATEAN

 

                                                                         FLAVIO GUIDI - PRESEDINTE

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA VEST

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA VEST

 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

 

 

Fundatia SATEAN Braila Str. Transilvaniei, nr. 1, Tel: 0239620212 Fax: 0239620212,este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderiși a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

I. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:

Activitatea 1 Managementul proiectului

Activitatea 2. Formare antreprenoriala

Activitatea 3 Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Activitatea 4 monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

II. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișa partenerului
 3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul

Formularele se pot transmite prin email la adresa office@satean.ro până la data de 20.10.2016, ora 17

III. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit 
 • scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE

DA

NU

 1.Conformitatea documentelor

 

 

Au fost depuse toate documentele menționate la punctul II

 

 

Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul III

 

 

2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse

 

 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție

 

 

Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse

 

 

 

         

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIAT

Catre: ………

 

Stimata Doamna/Domn

 

Prin prezenta subscrisa …………….. . reprezentata de …………………. avand sediul social in ………………………….., CUI …………………..  si ……………….. SRL ……, reprezentata de …………………, avand sediul social in …………………., cod fiscal ……………….. intentioneaza incheierea de acorduri de parteneriat cu Institutia pe care dumneavoastra o reprezentati in calitate de Solicitant/Partener pentru participarea la sesiunile de depunere de proiecte de tip ……… in cadrul AXEI PRIORITARĂ ………………..

Va informam ca domeniile de activitate ale Partenerului ……………. sunt:  …………………………………. domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectelor si ale DMI ………...Va mai informam ca domeniul principal de activitate a partenerului ……………. este ……………….., obiect de activitate in conformitate cu obiectivele proiectului

Intentia noastra este de a participa la urmatoarea sesiune de depunere de proiecte cu un numar de …. proiecte .

 

Cu deosebita stima,

Reprezentant  al …………………                                                                       

 

 

FISA PARTENERULUI

Denumire organizatie

 

Acronim

 

Cod de înregistrare fiscală

 

Număr de înregistrare în registrul comerţului

 

Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

 

Anul înfiinţării

 

Cifra de afaceri

 

Date de contact

(adresa, tel., fax, e-mail)

 

Persoana de contact

(nume, pozitia in organizatie)

 

Temadeproiect  pentru care aplica

 

Descriere    a  activitatii organizatiei, relevanta pentru acest proiect

 

Activitatea/activitatile din cadrul proiectului in care doriti s ava implicati

 

Resurse umane

 

 

Pentru fiecare proiect relevant, mentionati:

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

 

ID-ul proiectului (acordat de institutia finantatoare)

 

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener)

 

Obiectivul proiectului

 

Stadiul implementarii proiectului

 

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului

 

Valoarea totala a proiectului

 

Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

 

Numele institutiei finantatoare

 

Valoarea angajata (cheltuita) in proiect

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal                              Data:

Semnatura:

Stampila:

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, CNP ___

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD EST

ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD EST

 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

 

 

Fundatia SATEAN Braila Str. Transilvaniei, nr. 1, Tel: 0239620212 Fax: 0239620212,este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderiși a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

I. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:

Activitatea 1 Managementul proiectului

Activitatea 2. Formare antreprenoriala

Activitatea 3 Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Activitatea 4 monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

II. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișa partenerului
 3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul

Formularele se pot transmite prin email la adresa office@satean.ro până la data de 20.10.2016, ora 17

III. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit 
 • scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE

DA

NU

 1.Conformitatea documentelor

 

 

Au fost depuse toate documentele menționate la punctul II

 

 

Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul III

 

 

2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse

 

 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție

 

 

Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse

 

 

 

         

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIAT

Catre: ………

 

Stimata Doamna/Domn

 

Prin prezenta subscrisa …………….. . reprezentata de …………………. avand sediul social in ………………………….., CUI …………………..  si ……………….. SRL ……, reprezentata de …………………, avand sediul social in …………………., cod fiscal ……………….. intentioneaza incheierea de acorduri de parteneriat cu Institutia pe care dumneavoastra o reprezentati in calitate de Solicitant/Partener pentru participarea la sesiunile de depunere de proiecte de tip ……… in cadrul AXEI PRIORITARĂ ………………..

Va informam ca domeniile de activitate ale Partenerului ……………. sunt:  …………………………………. domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectelor si ale DMI ………...Va mai informam ca domeniul principal de activitate a partenerului ……………. este ……………….., obiect de activitate in conformitate cu obiectivele proiectului

Intentia noastra este de a participa la urmatoarea sesiune de depunere de proiecte cu un numar de …. proiecte .

 

Cu deosebita stima,

Reprezentant  al …………………                                                                       

 

 

FISA PARTENERULUI

Denumire organizatie

 

Acronim

 

Cod de înregistrare fiscală

 

Număr de înregistrare în registrul comerţului

 

Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

 

Anul înfiinţării

 

Cifra de afaceri

 

Date de contact

(adresa, tel., fax, e-mail)

 

Persoana de contact

(nume, pozitia in organizatie)

 

Temadeproiect  pentru care aplica

 

Descriere    a  activitatii organizatiei, relevanta pentru acest proiect

 

Activitatea/activitatile din cadrul proiectului in care doriti s ava implicati

 

Resurse umane

 

 

Pentru fiecare proiect relevant, mentionati:

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

 

ID-ul proiectului (acordat de institutia finantatoare)

 

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener)

 

Obiectivul proiectului

 

Stadiul implementarii proiectului

 

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului

 

Valoarea totala a proiectului

 

Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

 

Numele institutiei finantatoare

 

Valoarea angajata (cheltuita) in proiect

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal                              Data:

Semnatura:

Stampila:

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, CNP

CERERE DE OFERTA ANALIZA SI STUDIU BISTRITA - LECHINTA

Fundatia SATEAN

Braila, str. Transilvaniei nr. 1, et. 4, camera 21, judetul Braila

Nr. 538/18.08.2016

 

 

 

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

CERERE DE OFERTA

 

            Subscrisa, Fundatia SATEAN, cu sediul in Braila, str. Transilvaniei nr. 1 – Cladirea GBC, etaj 4, camera21 , judetul Braila, reprezentata legal de dl. Flavio Guidi – PRESEDINTE, intentioneaza sa atribuie prin cumparare directa Servicii de realizare de  studii si de analiza a studiilor privind comunitatea marginalizata din comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud, cod CPV: 79311200-9 – Servicii de realizare de studii, 79311300-0 – Servicii de analiza a studiilor.

 

 

Baza legala:

-          Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016;

-          Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public;

-          Ghidul solicitantului: “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

-          Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

 

 

Specificatii tehnice minimale

 

1.     Obiectul contractului consta in Realizarea de catre prestator a analizei la nivelul comunităţii  marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare pe Axa prioritara 4  -  Incluziunea sociala si combaterea saraciei din POCU 2014-2020 in cadrul proiectului “IMPACT LECHINTA – Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”.

2. Realizarea acestei analize (specificata la punctul 2.1 din prezentul contract) se va efectua de catre prestator in comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud si va parcurge urmatoarele etape:

A. Colectarea datelor de referință prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor minime pentru identificarea  comunității/ zonei  vizate, in speta, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, ca fiind comunitate/zonă marginalizată.

            Colectarea acestor date se va face pe baza unui chestionar care trebuie să conțină informații în măsură să permită calculul indicatorilor cheie din Tabelul 1 (care va fi pus la dipozitia prestatorului de catre beneficiar), la nivelul comunității marginalizate vizate prin proiect,  precum  și  procentul  solicitat  în ceea ce  privește  numărul de  persoane aparținând minorității rome (Anexa A:  Model orientativ de chestionar de cercetare pe teren pentru studiul de validare – care va fi pusa de asemenea la dipozitia prestatorului de catre beneficiar). Statusul ocupațional, nivelul de educație și competențe, condițiile de locuire (de exemplu: numărul de metri pătrați ce revin fiecărei persoane din gospodărie) și accesul la utilități (canalizare, apă, curent electric etc.) sunt condiții obligatorii în acest proces.

            Documentarea trebuie să fie reprezentativă la nivelul populației din zona de intervenție vizată, cu un număr suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza comunității/zonei marginalizate. În cazul comunităților marginalizate  de dimensiuni mici (de exemplu: un bloc ghetou) este recomandată realizarea unei investigări exhaustive  a  acesteia.  Scopul  acestei activități este de a valida încadrarea comunității ca fiind marginalizată și de a furniza date concrete și relevante pentru a fundamenta analiza nevoilor și problemelor populației din comunitatea marginalizată. Colectarea datelor (mai cu seamă în cazul informațiilor privind piața forței de muncă) nu trebuie să se limiteze la zona vizata, fiind indicat să se evalueze și oportunitățile din zonele învecinate.

 

B. CompletareaAnexei B: Fișa sintetică minimală a comunității (care va fi pusa la dispozitia prestatorului de catre beneficiar) – care include o centralizare a elementelor minime  cuantificabile  pe  baza  cărora va fi dezvoltată analiza la nivel de comunitate.

 

C.  Elaborarea analizei, în formatul pus la dispozitia prestatorului de catre beneficiar, care va  conține cel puțin următoarele informații:

-descrierea narativă a comunității marginalizate vizate de proiect prin raportare în mod obligatoriu  la  cele  trei  criterii evidenţiate în Tabelul 1 -Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea comunităților ca fiind marginalizate, respectiv capital uman,ocuparea forţei de muncă, locuire.

 

-identificarea și analiza grupurilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, precum şi a nevoilor locale ale persoanelor care vor constitui grupul țintă vizat [de exemplu: educaţie, ocupare,  servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit,  asistență pentru reglementări acte (dacă este cazul) etc.],  cu evidenţierea condiției femeii și a copilului în zona de intervenție, potențialul de dezvoltare a comunității marginalizate, inclusiv a mediului de afaceri local, profilul de resurse umane și competențe, cererea locală/ proximă de pe piața forței de muncă, identificarea unor soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunității marginalizate, precum şi implementarea planurilor de acțiune pentru soluţionarea problemelor!identificate.

 

-Analiza comunității va avea atașată harta Unitatii Administrativ Teritoriale , cu evidențierea zonei de intervenție vizate prin proiect, precum și imagini relevante pentru această zonă marginalizată.

 

            Datele utilizate în analiză trebuie să fie: date statistice rezultate din cercetări ştiinţifice sau date administrative ale entităţilor relevante (de exemplu: Institutul Național de Statistică/ Direcțiile Județene de Statistică, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcțiile de Sănătate Publică, Serviciile Publice de Asistență Socială, Poliția Locală etc.) și/ sau date obţinute din studiul de referință prin activităţi de cercetare pe teren.

            Realizarea analizei la nivelul zonei de intervenție vizate se va realiza cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, aceasta constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor de intervenție incluse în proiect.

            Pentru realizarea acestei analize, este obligatorie organizarea unor activități de cercetare pe teren la  nivelul  comunității marginalizate. De asemenea, soluțiile propuse pentru incluziunea persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială trebuie să se realizeze prin implicarea actorilor locali (inclusiv a liderilor informali, romi şi ne-romi), respectiv prin implicarea grupului țintă vizat (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială). Implicarea persoanelor din comunitatea marginalizată în activitatea de analiză va putea fi dovedită cu: de exemplu liste de prezență, minutele întâlnirilor, fotografii, agenda întâlnirilor, materialele prezentate etc. Aceste documente vor fi în mod obligatoriu anexate la documentul-analiza preliminară la nivel de comunitate.

Relatiile se pot solicita la telefon/fax 0239 620212, sau pe adresa de e-mail: office@satean.ro.

 

 

FUNDATIA SATEAN

                                                                         FLAVIO GUIDI - PRESEDINTE